DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Regulamin
     REGULAMIN
     BIBLIOTEKI NARODOWEGO INSTYTUTU DZIEDZICTWA

     § 1

     1. Z Biblioteki NID mają prawo korzystać zarówno pracownicy INSTYTUTU jak też wszyscy zainteresowani specjalistycznym profilem jej zbiorów. Korzystanie z Biblioteki jest możliwe wyłącznie na zasadach przedstawionych w Regulaminie.

     2. W sprawach budzących wątpliwości lub wymagających interpretacji, prawo decyzji przysługuje kierownikowi Biblioteki. Od decyzji tej czytelnicy mają prawo odwołać się do Dyrektora Instytutu.
      
     § 2

     1. Biblioteka jest otwarta dla czytelników w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 9.00 do 14.00.

     2. Korzystający z Czytelni mają wolny dostęp do księgozbioru podręcznego. Druki przechowywane w Magazynie Biblioteki podają pracownicy Biblioteki.
     § 3

     1. Księgozbiór podręczny, starodruki, druki 19. wieczne oraz druki wydane do 1945 roku udostępniane są wyłącznie na miejscu.

     2. Pracownicy NID, zatrudnieni na umowę stałą, mają prawo wypożyczyć na trzy miesiące 5 wol. książek i 5 wol. czasopism. Prawo to nie dotyczy pracowników Oddziałów Terenowych.

     3. Poszczególne działy Instytutu mają prawo do tworzenia własnego księgozbioru podręcznego. Informacje na ten temat powinny znajdować się w Inwentarzu Depozytów Biblioteki i w katalogach bibliotecznych. Druków znajdujących się w depozycie nie można wynosić z Instytutu. Za druki depozytowe działu odpowiada kierownik danego działu.

     4. Pozostali czytelnicy mają prawo do korzystania z całego księgozbioru wyłącznie na miejscu.

     5. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych druki wypożyczane są instytucjom, które podpisały z NID. umowę o współpracy, znajdują się na terenie Warszawy i posiadają własne biblioteki. Wymienione instytucje mają prawo do wypożyczenia do 5 wol. druków na okres jednego miesiąca.

     Kierownik Biblioteki ma prawo odmówić wypożyczenia szczególnie cennych dla Biblioteki druków oraz z powodu złego stanu ich zachowania.

     6. Za zagubiony lub znacznie uszkodzony druk należy zwrócić do Biblioteki to samo wydanie, wydanie nowsze lub wpłacić do kasy NID rekompensatę stanowiącą podwójną równowartość aktualnej ceny antykwarycznej. W tej sprawie należy się niezwłocznie, po zagubieniu lub zniszczeniu druku, skontaktować z Biblioteką.

     7. Książek wypożyczonych z Biblioteki nie wolno wypożyczać osobom trzecim.

     8. Biblioteka NID ma prawo, w uzasadnionych potrzebami wypadkach, prosić o szybki zwrot wypożyczonego dzieła.

     9. W czasie przeprowadzania skontrum wszystkie wypożyczone druki powinny zostać zwrócone do Biblioteki.

     10. Z uwagi na specjalistyczny charakter księgozbioru i względy konserwatorskie dotyczące oprawy, bloku książki, a także na zjawisko kwaśnego papieru obejmujące znaczącą część zbiorów, możliwości reprodukcyjne (odbitki kserograficzne oraz fotograficzne) będą każdorazowo uzgadniane z pracownikami Biblioteki.

     ZAŁĄCZNIK
     DO REGULAMINU BIBLIOTEKI
     NARODOWEGO INSTYTUTU DZIEDZICTWA
      
     Zasady rekompensaty za utracone lub zniszczone druki wypożyczone z Biblioteki
     Narodowego Instytutu Dziedzictwa

      
     I. Wypożyczenia indywidualne

     § 1.1. Czytelnik, który nie zwrócił w terminie druku wypożyczonego z Biblioteki NID, z powodu jego zniszczenia lub utraty, zobowiązany jest odkupić dzieło w tym samym wydaniu lub w wydaniu nowszym.

     2. Jeżeli odkupienie nie jest możliwe, czytelnik zobowiązany jest pokryć szkodę wg zasad określonych w niniejszym zarządzeniu.

     § 2.1 Wyceny zniszczonej lub utraconej publikacji dokona Komisja Biblioteki NID wg aktualnych cen antykwarycznych.

     2. Podwójna kwota wyceny, o której mowa w ust. 1 stanowić będzie rekompensatę za druk.

     3. W ramach rekompensaty czytelnik zobowiązany jest kupić publikację wskazaną przez Kierownika Biblioteki bądź kwotę rekompensaty wpłacić do kasy NID.

     4. Szkodę wynikającą z uszkodzenia lub utraty publikacji pochodzącej z wypożyczenia międzybibliotecznego, czytelnik zobowiązany jest pokryć zgodnie z przepisami obowiązującymi w Bibliotece, z której druk został wypożyczony.
      
     II. Depozyty działowe.

     § 3.1. Osobą odpowiedzialną za publikacje znajdujące się w depozycie działu NID jest kierownik działu.

     2. Pokrycie szkody wynikającej ze zniszczenia lub utraty publikacji jest takie samo jak w wypadku wypożyczeń indywidualnych.