DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
     NAJNOWSZE PUBLIKACJE
      
      
      
     Zasoby archiwalne w oddziałach terenowych
     Oddział Terenowy NID w Białymstoku

     Archiwalia własne (wraz z sukcesją po ROSiOŚK) wytworzone w latach 1992-2009. Obejmują one: materiały z kwerend prowadzonych w archiwach, bibliotekach i muzeach krajowych, a także na Białorusi, Litwie i w Rosji, płn.-wsch. Polski oraz obecnych terenów Białorusi i Litwy (Podlasie jest częścią ich obszaru kulturowego), w formie kserokopii i mikrofilmów dokumentów z XV-XX w.  ok. 6 mb; zbiór kartograficzny zawierający dawne mapy drukowane i kserokopie rękopiśmiennych, głównie z terenu Podlasia oraz rękopiśmienne mapy do katalogu zabytkowych parków i ogrodów dawnego województwa białostockiego  ponad 350 j.a.; dokumentację fotograficzną z wyjazdów krajowych i zagranicznych, działy: Podlasie, Inne regiony Polski, Białoruś, Litwa, Rosja, Kartografia i ikonografia  ok. 7000 j.a. (negatywów).

     Archiwalia użyczone to materiały po PP PKZ O/Białystok, dotyczące terenów dawnych województw: białostockiego, bialsko-podlaskiego, łomżyńskiego i suwalskiego, pochodzące z lat 1962-1990. Obejmują one przede wszystkim studia historyczno-urbanistyczne, historyczno-architektoniczne i wystroju wnętrz, projekty, inwentaryzacje, kosztorysy  łącznie 70 mb. Ponadto znajdują się wśród nich matryce dokumentacji technicznej 6640 j.a. oraz dokumentacja fotograficzna 5538 j.a. (negatywów).

     Oddział Terenowy NID w Gdańsku

     Archiwalia własne (wraz z sukcesją po ROSiOŚK) wytworzone w latach 1945-2009, dotyczą obiektów z terenu województwa pomorskiego. Obejmują one: karty ewidencyjne zabytków architektury i zabytkowych cmentarzy, karty adresowe zabytków (dla dawnego województwa gdańskiego), kopie decyzji o wpisaniu dobra kultury do rejestru zabytków (A); dokumentacje naukowo-historyczne, badawczo-konserwatorskie, konserwatorsko-wykonawcze, projektowe i studyjne zabytków; monitoring gmin i wytyczne konserwatorskie  łącznie ok. 138 mb, w tym ok. 37 950 j.a. oraz dokumentację fotograficzną ok. 62 000 j.a. (negatywów i pozytywów).

     Archiwalia użyczone to materiały po PP PKZ O/Gdańsk, dotyczące terenów dawnych województw: gdańskiego, elbląskiego, koszalińskiego, słupskiego i olsztyńskiego, pochodzące z lat 1951-1993. Obejmują one: dokumentacje naukowo-historyczne oraz badawczo-konserwatorskie zabytków ruchomych i nieruchomych, dokumentacje projektowe obiektów zabytkowych głównie z terenu województwa pomorskiego (nieliczne jednostki z województw ościennych); dokumentacje naukowo-badawcze i projektowe pojedynczych obiektów zagranicznych z terenu Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii, Niemiec, Francji i Algierii  łącznie 218 mb, w tym 11 500 j.a.; ponadto matryce dokumentacji projektowej ok. 5500 j.a. oraz fototekę ok.132 290 j.a. (negatywów).

     Oddział Terenowy NID w Kielcach

     Archiwalia własne (wraz z sukcesją po ROSiOŚK i Pracowni Krajobrazu Kulturowego w Kielcach, niegdyś w strukturze OOZK) wytworzone w latach 1992-2009. Obejmują one ok. 9 mb, w tym 586 j.a. Są to: zbiór raportów PSOZ o stanie ochrony zabytków na obszarze badań ROSiOŚK w Kielcach i zbiór ankiet dotyczących środowiska kulturowego miejscowości objętych działalnością tegoż; opracowania studialne i badawcze po ww. PKK; gminna ewidencja zabytków oraz prace badawcze, projekty i opracowania dotyczące województwa świętokrzyskiego; ponadto 180 biogramów osób zasłużonych dla rozwoju kulturowego Sandomierszczyzny oraz zbiory informacji edycyjnych i tematycznych do miejscowości województwa świętokrzyskiego, gromadzone do celów naukowych w formie katalogów topograficznego i tematycznego.

     Archiwalia użyczone to materiały po PP PKZ O/Kielce, dotyczące terenów dawnych województw: kieleckiego, piotrkowskiego i radomskiego, pochodzące z lat 1960-1997. Obejmują one: dokumentacje etnograficzne i badawcze archeologiczne, studia historyczno-urbanistyczne, wykazy cmentarzy żydowskich i innych wyznań, dokumentacje techniczne obiektów zabytkowych w Rydze i Moskwie (obcojęzyczną), dokumentacje kosztorysowe i akta administracyjne  łącznie 135 mb, w tym 5676 j.a. oraz dokumentację fotograficzną ok. 75 000 j.a. (negatywów).

     Oddział Terenowy NID w Krakowie

     Archiwalia własne (wraz z sukcesją po ROSiOŚK) wytworzone w latach 1992-2009. Obejmują one: dokumentacje konserwatorskie i planistyczne, m.in. studia krajobrazu kulturowego poszczególnych części województwa małopolskiego oraz operaty kulturowe i krajobrazowe do planów ochrony niektórych parków narodowych  łącznie ok. 7 mb, w tym 115 j.a.

     Archiwalia użyczone to materiały po PP PKZ O/Kraków i po Pracowni Badań Archeologicznych PP PKZ w Tarnowie, dotyczące terenów dawnych województw: krakowskiego, kieleckiego, katowickiego, nowosądeckiego, przemyskiego, tarnowskiego, tarnobrzeskiego i m. Krakowa, pochodzące od lat 50. XX w. do 1995 r. Obejmują one głównie dokumentacje projektowo-techniczne, ponadto dokumentacje naukowo-historyczne, naukowo-konserwatorskie, badań architektonicznych, archeologiczno-konserwatorskie, konserwacji dzieł sztuki i rzemiosła artystycznego oraz kamienia i metalu, a także dokumentacje polowe, matryce, ozalidy  łącznie ok. 470 mb, w tym ok. 16 000 j.a. oraz dokumentację fotograficzną ok. 60 000 j.a. (negatywów).

     Oddział Terenowy NID w Lublinie

     Archiwalia własne (wraz z sukcesją po ROSiOŚK) wytworzone w latach 1992-2009. Obejmują ok. 4,6 mb, w tym ok. 3080 j.a. Są to: dokumentacje z własnych badań archeologicznych, etnograficznych, historycznych, architektonicznych itp.; zbiory kartograficzne (oryginały, reprinty oraz kserokopie map polskich, niemieckich i austriackich); rejestr wartości kulturowych dawnych województw: chełmskiego, lubelskiego, zamojskiego i części tarnobrzeskiego, kopie kart ewidencyjnych z terenu województwa lubelskiego, opinie i ekspertyzy dla służb ochrony zabytków, a także baza danych Systemu Informacji Środowiska Kulturowego 2413 rekordów i zbiór zeskanowanych fotografii archiwalnych ok. 300 j.a.

     Archiwalia użyczone to materiały po PP PKZ O/Lublin i O/Zamość, dotyczące terenów dawnych województw: lubelskiego, bialsko-podlaskiego, chełmskiego i zamojskiego, pochodzące z okresu od lat 60. XX w. do 1991 r. Obejmują one: dokumentacje naukowo-konserwatorskie, prac konserwatorskich dzieł sztuki, badań archeologicznych, studia historyczno-urbanistyczne i ruralistyczne miast, wsi i osad, dokumentacje monograficzne naukowo-historyczne kamienic, pałaców, dworów, architektury sakralnej, przemysłowej, zabudowy wiejskiej; inwentaryzacje obiektów zabytkowych, dokumentacje projektowe techniczne (przechowywane w Oddziale Terenowym w Lublinie) oraz dokumentacje naukowo-badawcze, konserwatorskie, naukowo-historyczne i projektowe techniczne (przechowywane w Pracowni Terenowej w Zamościu)  łącznie ok. 207 mb, w tym ok. 17 400 j,a., a także dokumentację fotograficzną 23 734 j.a. (negatywów).

     Oddział Terenowy NID w Łodzi

     Archiwalia własne (wraz z sukcesją po ROSiOŚK) wytworzone w latach 1991-2009. Obejmują one: opracowania i dokumentacje dotyczące ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego województwa łódzkiego, zabytkowych rezydencji regionu łódzkiego i prywatyzowanych zakładów przemysłowych Łodzi i województwa  łącznie 2,5 mb, w tym 72 j.a. oraz dokumentację archeologiczną z dawnego obszaru województwa łódzkiego w postaci kart Archeologicznego Zdjęcia Polski w formie elektronicznej, ok. 1200 j.a., a także dokumentację fotograficzną 6550 j.a. (negatywy i pozytywy) i dokumentację fotogrametryczną opracowania malowideł w kolegiacie w Tumie pod Łęczycą.

     Archiwalia użyczone to materiały po PP PKZ O/Łódź, dotyczące terenów dawnych województw: gdańskiego, kaliskiego, katowickiego, kieleckiego, konińskiego, m. Krakowa, lubelskiego, łódzkiego, m. Łodzi, nowosądeckiego, płockiego, radomskiego, sieradzkiego, skierniewickiego, warszawskiego, m. Warszawy oraz miast za granicą: Tallinna, Rygi, Moskwy i Poczdamu, pochodzące z lat 1970-1995. Obejmują one dokumentacje: naukowo-historyczne, powykonawcze zabytków architektury, etnograficzne, archeologiczne, projektowe techniczne, konserwatorskie malarstwa, mebli, tkanin oraz matryce dokumentacji projektowej i akta administracyjne  łącznie ok. 40,5 mb, w tym 3469 j.a.

     Oddział Terenowy NID w Poznaniu

     Archiwalia własne (wraz z sukcesją po Wielkopolskim Ośrodku Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego) wytworzone w latach 1991-2009. Obejmują m.in. opracowania wartości kulturowych gmin i miejscowości Wielkopolski, bibliografie, analizy konserwatorskie i opinie, dokumentacje zabytków archeologicznych, rysunki w „Tece Wielkopolskiej" i rzuty, dokumentację Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego  łącznie ok. 9 mb, w tym ok. 690 j.a. oraz dokumentację fotograficzną ok. 6300 j.a. (negatywów).

     Archiwalia użyczone to materiały po PP PKZ O/Poznań i O/Zielona Góra, dotyczące terenów dawnych województw: poznańskiego, kaliskiego, konińskiego, piotrkowskiego, leszczyńskiego i zielonogórskiego (obecnych zaś województw: wielkopolskiego i lubuskiego oraz łódzkiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego), a także Niemiec (Poczdam, Münchengladbach), Czech (Bardejov), Rosji (Moskwa), Austrii i USA, pochodzące z lat 1954-1987. Obejmują one: studia architektoniczne i urbanistyczne miast, dokumentacje konserwatorskie malarstwa, rzeźby, mebli i wyposażenia oraz dokumentację fotograficzną (przechowywane w Oddziale Terenowym w Poznaniu); dokumentacje techniczne jak plany, projekty, inwentaryzacje, kosztorysy, dzienniki prac itp. (przechowywane w Pracowni Terenowej w Trzebinach) łącznie 261,7 mb, w tym 11 229 j.a. oraz fototekę ponad 80 000 j.a. (negatywy i mikrofilmy).

     Oddział Terenowy NID w Rzeszowie

     Archiwalia własne (wraz z sukcesją po ROSiOŚK) wytworzone i pozyskane w latach 1992-2009.
     Obejmują one: dokumentacje środowiska kulturowego (materiały dotyczące strat wojennych, monografie dworów); wyniki studiów i badań oraz ochronę zabytkowego krajobrazu, analizy widokowe, opinie konserwatorskie, studia wartości kulturowych; gminną ewidencję zabytków, karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa; projekty zagospodarowania zabytkowych terenów, studia urbanistyczne, inwentaryzacje konserwatorskie, teki wydawnicze oraz materiały z kwerend (mapy katastralne zespołów dworskich, wypisy źródłowe z archiwów i bibliotek). Łącznie 5,5 mb, w tym 243 j.a, oraz 4000 fiszek z kwerend. Ponadto w obrębie zbiorów własnych znajdują się dwa nabytki  spuścizna po Wojciechu Sobockim zawierająca materiały tekstowe, planistyczne i fotograficzne, dotyczące architektury cerkiewnej w płd.-wsch. Polsce (ok. 2 mb, obecnie w opracowaniu) i archiwalna kolekcja fotograficzna Zakładów Wytwórczych PTTK FOTO-PAM z Jasła, obejmująca negatywy i diapozytywy (ze wzorami i wglądówkami) widokówek z terenów dawnych województw: białostockiego, bydgoskiego, kieleckiego, katowickiego, lubelskiego, olsztyńskiego, opolskiego i rzeszowskiego (8111 zestawów pozycji inwentarza).

     Archiwalia użyczone to materiały po PP PKZ O/Rzeszów, dotyczące terenów dawnych województw: rzeszowskiego, krośnieńskiego, przemyskiego i tarnobrzeskiego, pochodzące z lat 1970-1990. Obejmują one dokumentacje: historyczno-architektoniczne, historyczno-urbanistyczne, projektowe, badań archeologicznych i konserwatorskich oraz matryce dokumentacji projektowej  łącznie 114 mb, w tym 8042 j.a., a także zbiór fotograficzny liczący 53 241 j.a. (negatywów i pozytywów).

     Oddział Terenowy NID w Szczecinie

     Archiwalia własne (wraz z sukcesją po ROSiOŚK) wytworzone w latach 1991-2009. Obejmują one: opracowania i studia wartości kulturowych gmin oraz miejscowości, programy resortowe, ewidencję historycznej zabudowy miast (wersja elektroniczna), opinie konserwatorskie dotyczące rejestru zabytków, opinie wartości kulturowych obiektów nieruchomych (budownictwo, tereny zieleni), opracowania archeologiczne  łącznie ok. 12 mb, w tym 180 j.a.

     Archiwalia użyczone to materiały po PP PKZ O/Szczecin, dotyczące terenów dawnych województw: szczecińskiego, koszalińskiego, gorzowskiego, słupskiego, pilskiego i zielonogórskiego, pochodzące z lat 1956-1990. Obejmują one: dokumentacje projektowe techniczne, historyczno-architektoniczne i historyczno-urbanistyczne; ewidencje dendrologiczno-techniczne zabytkowych zespołów zieleni; dokumentacje badań archeologicznych, architektonicznych, urbanistycznych i etnograficznych oraz dokumentacje konserwatorskie dzieł sztuki  łącznie ok. 180 mb, w tym 7656 j.a. oraz fototekę 86 688 j.a. (negatywów z wglądówkami).

     Oddział Terenowy NID w Toruniu

     Archiwalia własne (wraz z sukcesją po ROSiOŚK) wytworzone w latach 1991-2009. Obejmują opracowania z zakresu dóbr kultury i ewidencji tychże oraz mapy  łącznie 3,2 mb, w tym ok. 550 j.a., a także dokumentację fotograficzną w formie pozytywów ok. 1050 j.a. i na 35 płytach CD.

     Archiwalia użyczone to materiały po PP PKZ O/Toruń, dotyczące terenów dawnych województw: toruńskiego, bydgoskiego i włocławskiego, pochodzące z lat 1955-1991. Obejmują one: dokumentacje projektowo-kosztorysowe, dokumentacje konserwatorskie architektoniczne i naukowo-historyczne, inwentaryzacje  łącznie 71 mb, w tym ok. 9000 j.a. oraz matryce dokumentacji projektowej 1037 j.a.

     Oddział Terenowy NID we Wrocławiu

     Archiwalia własne (wraz z sukcesją po ROSiOSK) wytworzone w latach 1992-2009. Obejmują one: wytyczne konserwatorskie do planów zagospodarowania przestrzennego, studia wartości kulturowych gmin i miejscowości, studia historyczno-urbanistyczne, opracowania w ramach V programu resortowego MKiS pn. "Ochrona i konserwacja zabytkowego krajobrazu kulturowego", materiały z kwerend archiwalnych - łącznie  do grudnia 2009 r. ponad 7 mb, 268 j.a. Patrz inwentarz.

     Archiwalia użyczone to materiały po PP PKZ O/Wrocław, dotyczące terenów dawnych województw: wrocławskiego, jeleniogórskiego, legnickiego, opolskiego i wałbrzyskiego, pochodzące z lat 1956-1993. Obejmują one: studialne opracowania naukowo-historyczne urbanistyczne, architektoniczne i stylistyczne; opracowania badawcze architektoniczne; opracowania konserwacji dzieł sztuki; inwentaryzacje architektoniczne i konserwatorskie, projekty techniczne, koncepcje, programy, ekspertyzy  łącznie ok. 135 mb, w tym ok. 7950 j.a. oraz dokumentację fotograficzną ok. 48 000 j.a. (negatywów). Patrz inwentarze.

     Pewne części materiałów archiwalnych, nierozpoznanych lub nieopracowanych, nie zostały uwzględnione w opisie zasobów Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków oraz jego oddziałów. Dlatego też ogólny rozmiar tych zasobów - ok. 4308 mb zawierające ponad l 438 000 j.a. dokumentacji aktowej oraz liczba ok. l 176 500 j.a. dokumentacji fotograficznej — nie jest pełny w chwili obecnej i będzie wciąż wzrastał w miarę jego opracowywania, a także przybywania dokumentacji do zespołów otwartych i pozyskiwania nowych zespołów zamkniętych.

     Narodowy Instytut Dziedzictwa prowadząc działalność statutową i realizując zapisy umowy użyczenia materiałów archiwalnych PP PKZ nieustannie zmienia stan posiadania i uporządkowania swojego zasobu archiwalnego, dokładając wszelkich możliwych starań w zakresie opieki i zachowania oraz powiększania i doskonalenia w szczegółach obrazu naszej kulturowej przeszłości dla pokoleń przyszłości.     * Na polecenie Ministra Kultury i Sztuki w latach 1995-2001 Ośrodek Dokumentacji Zabytków przejął na terenie całego kraju w użyczenie materiały archiwalne dawnych jednostek organizacyjnych Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków. Po wygaśnięciu umowy z 1995 roku, nowa umowa użyczenia wspomnianych archiwaliów - zawarta z ich następcą prawnym Polskimi Pracowniami Konserwacji Zabytków SA - przedłuża Krajowemu Ośrodkowi Badań i Dokumentacji Zabytków czas ich użyczenia do k. 2015 r.