DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Kryteria wyboru
     Uznanie zabytku za Pomnik Historii jest szczególną formą nobilitacji. Do tego trudnego i niezwykłego uprzywilejowania można zgłaszać zabytek nieruchomy o znaczeniu ponadregionalnym, o dużych wartościach historycznych, naukowych i artystycznych, mający znaczenie dla polskiego dziedzictwa kulturalnego, utrwalony w świadomości społecznej i stanowiący źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń. Ponadto muszą to być zabytki, które:
     • zachowały pierwotną kompozycję przestrzenną lub uległy nieznacznym przekształceniom,
     • są jednorodne stylowo lub o czytelnych i zharmonizowanych ze sobą nawarstwieniach,
     • są należycie wyeksponowane w przestrzeni miejskiej lub krajobrazie i zachowały pierwotne relacje z otoczeniem,
     • są dziełami wybitnych twórców, np.: architektów, planistów, architektów krajobrazu,ogrodników,
     • są dobrze zachowane lub w stanie pozwalającym na ich rewaloryzację,
     • są przedmiotem troski konserwatorskiej
     Pomnikami Historii mogą być:

     Krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne, ruralistyczne i zespoły budowlane, które:
     • tworzą zespół zabudowy o jednorodnym stylowo i artystycznie charakterze (zmiany i przekształcenia nie wpływają w sposób istotny na kompozycję i dyspozycję zespołu),
     • zachowały pierwotne funkcje użytkowe,
     • stanowią świadectwo ciągłości tradycji;
     Dzieła architektury i budownictwa lub zespoły tych dzieł o wspólnych cechach stylowych, użytkowych lub konstrukcyjnych, które:
     • prezentują wybitne walory architektoniczne,
     • stanowią przykład nowatorskich bądź unikatowych rozwiązań budowlanych i inżynierskich,
     • są jednorodne stylowo lub o czytelnych i zharmonizowanych ze sobą nawarstwieniach,
     • zawierają wybitny artystycznie wystrój i elementy wyposażenia związane historycznie z obiektem;
     Dzieła budownictwa obronnego, które:
     • reprezentują wybitne przykłady „architektury militaris” i inżynierii wojskowej o zdefiniowanym systemie obronnym,
     • wiążą się z ważnymi wydarzeniami w dziejach Polski,
     • prezentują wybitne walory kompozycyjne, przestrzenne i krajobrazowe;
     Obiekty dziedzictwa przemysłowego, inżynierii lądowej i wodnej, które:
     • reprezentują tradycyjne lub unikalne dziedziny przemysłu zakorzenione w kulturze przemysłowej ziem polskich,
     • stanowią zespoły zabudowy przemysłowej i robotniczej o czytelnym układzie urbanistycznym,
     • posiadają zachowane dawne urządzenia produkcyjne (linie technologiczne, maszyny) pozwalające na odtworzenie tradycyjnych sposobów wytwarzania,
     • stanowią dzieła inżynierskie z zachowanymi urządzeniami technicznymi w historycznym układzie przestrzennym i krajobrazowym;
     Parki i ogrody, które:
     • są założeniami o wybitnych walorach kompozycyjnych, krajobrazowych i przyrodniczych,
     • tworzą wraz z zabudową rezydencjonalną i gospodarczą oraz małą architekturą założenia architektoniczno-parkowe o wybitnych walorach kompozycyjnych, architektonicznych i artystycznych,
     • posiadają urozmaiconą szatę roślinną, w tym wartościowy drzewostan o charakterze pomnikowym (pomniki przyrody),
     • zachowały historyczny lub możliwy do odtworzenia układ kompozycyjny i szatę roślinną;
     Cmentarze, które:
     • zachowały historyczny układ przestrzenny,
     • zawierają dzieła sztuki sepulkralnej o dużych wartościach artystycznych lub będące przejawem miejscowej tradycji kamieniarskiej,
     • kryją prochy wybitnych Polaków,
     • są świadectwem ważnych wydarzeń historycznych,
     • posiadają wartościowy drzewostan;
     Miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne bądź związane z działalnością wybitnych osobistości lub instytucji, które:
     • stanowią materialne świadectwo przenikania kultur, religii i postaw patriotycznych,
     • są związane z ideami, symbolami, wierzeniami lub żywymi tradycjami artystycznymi,
     • wiążą się z ważnymi wydarzeniami historycznymi lub działalnością wybitnych postaci historycznych i instytucji,
     • zachowały historyczny układ przestrzenny (nawiązujący do wydarzeń, które te miejsca upamiętniają);
     Zabytki archeologiczne takie jak pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, cmentarzyska, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej, które:
     • stanowią trwały ślad egzystencji lub działalności człowieka,
     • zawierają czytelne nawarstwienia kulturowe,
     • zawierają wartościowe wytwory kultury materialnej.
     Minister Kultury występuje do Prezydenta RP o uznanie zabytku za Pomnik Historii, jeżeli zgłaszany zabytek spełnia wskazane kryteria. W przypadku zabytków architektury − obiekty o jednorodnych cechach i wartościach, reprezentujące wspólny krąg kulturowy, mogą być grupowane w zespoły.