DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Procedury

     Gdzie szukać informacji?

     We wszystkich sprawach związanych z ochroną zabytków archeologicznych, w tym badaniami i poszukiwaniami zabytków, należy w pierwszej kolejności zwracać się do Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków lub ich delegatur. Terytorialny zasięg działania poszczególnych urzędów sprawdzić można na geoportalu NID. Poradą w tym zakresie służyć mogą również Oddziały Terenowe NID.

     W zasobach WUOZ znajduje się dokumentacja dotycząca poszczególnych województw, Dział Archeologii NID gromadzi dokumentację w skali całego kraju. składa się na nią m.in.:
     • Rejestr zabytków archeologicznych – ponad 7500 najcenniejszych nieruchomych zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru decyzjami wojewódzkich konserwatorów zabytków. Decyzje określają przedmiot ochrony, lokalizację zabytku oraz uzasadnienie wpisu do rejestru. Wpisu wojewódzki konserwator zabytków dokonuje z urzędu lub na wniosek właściciela/użytkownika zabytku (szczegółowe regulacje: patrz art. 9-11 ustawy). Skreślenie z rejestru zabytków następuje na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków lub właściciela/użytkownika zabytku (szczegółowe regulacje: patrz art. 13-14 ustawy).
     • Karty Ewidencyjne Zabytków Archeologicznych – zestandaryzowana dokumentacja ponad stanowisk archeologicznych odkrytych w trakcie badań powierzchniowych. W Polsce jest ich ponad 400 000. Dokumentacja określa wstępnie funkcję i chronologię poszczególnych stanowisk oraz ich szacunkowy zasięg przestrzenny.

     Procedury

     Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określa sytuacje wymagające udziału konserwatora. Dla właścicieli lub użytkowników zabytków szczególnie istotny jest rozdział 3 ustawy dotyczący zagospodarowania zabytków, prowadzenia badań, prac i robót oraz podejmowania innych działań przy zabytkach (art. 25-37 ustawy).

     Ponieważ zagospodarowanie na cele użytkowe zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru wymaga posiadania przez jego właściciela lub posiadacza dokumentacji konserwatorskiej oraz uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem zabytków programu prac konserwatorskich i planu zagospodarowania zbytku, konserwator jest obowiązany nieodpłatnie udostępnić do wglądu właścicielowi lub posiadaczowi zabytku nieruchomego posiadaną przez siebie dokumentację oraz umożliwić dokonywanie niezbędnych odpisów (art. 25 ustawy). Ponadto na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku wojewódzki konserwator zabytków przedstawia, w formie pisemnej, zalecenia konserwatorskie, określające sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku (art. 27 ustawy).

     Ustawa wymienia także działania przy zabytkach wymagające pozwolenia konserwatora. Zabytków archeologicznych dotyczyć mogą następujące z nich: prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru i w jego otoczeniu; prowadzenie badań archeologicznych; dokonanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru; zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku (np. zalesienia); umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów (np. oświetlenie na grodzisku będącym częścią miejskich terenów zielonych); podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru; poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania (art. 36 ustawy). Tryb i sposób wydawania pozwoleń, w tym szczegółowe wymagania, jakim powinien odpowiadać wniosek o wydanie pozwolenia i pozwolenie określa odrębne rozporządzenie.