DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Prawa i obowiązki

     Wpis do rejestru zabytków wywołuje określone skutki prawne i nakłada na właściciela i użytkownika zabytku szereg obowiązków i restrykcji wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Stosowne pouczenie o skutkach wpisu zawarte jest w załączniku do decyzji wydanej w tej sprawie.  

     Jednocześnie właściciel lub posiadacz zabytku wpisanego do rejestru mają prawo do korzystania z przywilejów w postaci nabycia zabytku po obniżonej cenie:

     • cenę nieruchomości lub jej części będącej własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50%. Właściwy organ może, za zgodą odpowiedniego wojewody lub sejmiku powiatu lub sejmiku województwa podwyższyć lub obniżyć bonifikatę - art. 68 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2012r., poz.1187). Cenę stanowi wartość osiągnięta w przetargu lub wyliczona przez rzeczoznawcę. Taka sama bonifikata oraz możliwość jej zmiany dotyczy również opłat z tytułu użytkowania wieczystego (art. 73) i trwałego zarządu (art. 84)
     • cenę sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków obniża się nie więcej  niż 50 %  pod warunkiem, że nabywca zobowiąże się do dokonania na tej nieruchomości nakładów w wysokości co najmniej uzyskanego obniżenia ceny sprzedaży -  art. 30 pkt 4 – 4c ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz. U. z 1991r., Nr 107, poz. 646 ze zm.). Takie wydatki powinny być poniesione w terminie nie dłuższym niż 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
     Właściciel lub posiadacz zabytku mają również prawo do zwolnienia z niektórych podatków, dotyczy to jednak wyłącznie nieruchomości wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków. Nie obejmuję natomiast zabytków, które są częścią zabytkowych obszarów, np. układów urbanistycznych.
     • zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz.613). Za działalność gospodarczą w rozumieniu cyt. ustawy nie uznaje się działalności rolnej i leśnej, wynajmu turystom pokoi w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu, jeżeli liczba pokoi pod wynajem nie przekracza pięciu.
     • zwalnia się z podatku rolnego grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie i opiece nad zabytkami - art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006r., Nr 136, poz.969 ze zm.). Należy tu wyjaśnić, że grunty, które zajmują parki i ogrody wpisane do rejestru zabytków nie są uważane za grunty rolne i leśne o czy stanowi art. 2 ustawy z dnia 3 lutego o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
     • zwalnia się z podatku leśnego lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków - art. 7 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.  U. z 2002r., Nr 200, poz.1682). Najczęściej są to fragmenty dawnych komponowanych założeń parkowych, zlokalizowanych w okolicy dworu lub pałacu.
     • zwalnia się od podatku nabycie w drodze spadku przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej zabytków ruchomych i kolekcji wpisanych do rejestru zabytków, a także zabytków użyczonych muzeum w celach naukowych lub wystawienniczych na okres nie krótszy niż 2 lata oraz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, jeżeli nabywca zabezpiecza je i konserwuje zgodnie z obowiązującymi przepisami -  art. 4 ust. 1 pkt 9 lit.c i d ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2009r. Nr 93, poz.768, ze zm.)

     Zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomości zwykłej i rolnej uwarunkowane są obowiązkiem utrzymania zabytku zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W takich przypadkach organ podatkowy wymaga przedłożenia przez właściciela zabytku zaświadczenia wydanego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków potwierdzającego właściwe utrzymanie zabytku. Wniosek o wydanie zaświadczenia może złożyć wyłącznie osoba, która ma interes prawny w uzyskaniu zwolnienia od podatku. Do wniosku dołącza się opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Odmowa wydania takiego zaświadczenia powinna mieć formę postanowienia, na które przysługuje zażalenie do organu drugiej instancji. 

     Właściciel lub posiadacz zabytku wpisanego do rejestru ma prawo ubiegać się o dotację na prace konserwatorskie lub remont zabytku oraz otrzymać fundusze na badania naukowe. Dotację z budżetu państwa na prace konserwatorskie i remontowe przy zabytku przyznaje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wojewódzki konserwator zabytków, jednostki samorządu terytorialnego – art. 73 i 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Można je również uzyskać z funduszy europejskich.