DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Konkurs na stanowisko kierownika/kierowniczki Centrum Architektury Drewnianej
     2020.06.15

     Konkurs na stanowisko kierownika/kierowniczki Centrum Architektury Drewnianej

     OGŁOSZENIE DYREKTORA NARODOWEGO INSTYTUTU DZIEDZICTWA 
     o konkursie na stanowisko kierownika Centrum Architektury Drewnianej

     Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Centrum Architektury Drewnianej Specjalistycznej Pracowni Terenowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa z siedzibą w willi „U Dziadka” w Otwocku.

     Utworzenie Centrum Architektury Drewnianej w strukturze Narodowego Instytutu Dziedzictwa stanowi realizację zadania 1.2.4. „Powołanie Centrum Architektury Drewnianej” w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki Nad Zabytkami na lata 2019-2022, przyjętego Uchwałą nr 82 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie "Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022" (M. P. 2019, poz. 808).

     § 1Zakres zadań na stanowisku:

     Organizacja i zarządzanie Centrum Architektury Drewnianej w tym:

     1. Bieżąca opieka nad zabytkowym budynkiem willi „U Dziadka”.

     2. Realizacja oraz nadzór nad koniecznymi pracami remontowo-konserwatorskimi

      i rewaloryzacyjnymi podejmowanymi na terenie zabytkowego budynku willi w ramach

      zatwierdzonych planów i wdrażanych projektów.

     3. Wdrażanie i realizacja uzgodnionych i przyjętych planw działań Centrum Architektury

      Drewnianej zgodnych ze zadaniami Centrum zdefiniowanymi w Regulaminie organizacyjnym NID

      (patrz załącznik nr 2).

     4. Zarządzanie zespołem pracowników Centrum Architektury Drewnianej.

     Warunki zatrudnienia:
     1. Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu. 2. Miejsce wykonywania pracy: Otwock.

     § 2. Wymagania:

     1. Wykształcenie wyższe w jednej z dziedzin związanych z planowaną działalnością Centrum Architektury Drewnianej, tj. np. historia sztuki, historia, archeologia, etnologia, architektura, konserwacja zabytków.

     2. Dorobek naukowy w jednej z dziedzin związanych z planowaną działalnością Centrum Architektury Drewnianej, tj. historia sztuki, historia, archeologia, etnologia, architektura, konserwacja zabytków.

     3. Doświadczenie zawodowe – min. 3 lata pracy w instytucjach kultury, jednostkach naukowo- badawczych lub zakładach (zespołach) konserwatorskich.

     4. Minimum roczne doświadczenie w zarządzaniu zespołem.

     5. Doświadczenie w realizacji projektów tzw. miękkich oraz inwestycyjnych finansowanych ze

      środków publicznych.

     6. Doświadczenie w sprawach gospodarowania zabytkowymi nieruchomościami.

     7. Wiedza z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy Unii

      Europejskiej.

     8. Znajomość obowiązujących wytycznych i standardów dot. ochrony architektury drewnianej.

     9. Znajomość prawa zamówień publicznych.

     Wymagania dodatkowe:

     1. Umiejętność zarządzania zespołem i podejmowania decyzji. 2. Umiejętność organizacji pracy pod presją czasu.

     3. Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia.
     4. Wysoka kultura osobista,
     kreatywność, odpowiedzialność i dyspozycyjność.
     5. Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
     6. Umiejętność sprawnej obsługi komputera i pakietów biurowych m.in. MS Office.
     7. M
     ile widziana znajomość systemu EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją).

     § 3Wymagane dokumenty:

     1. Pisemne zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu z uzasadnieniem decyzji o kandydowaniu na stanowisko kierownika Centrum Architektury Drewnianej.

     2. Autorska koncepcja programowo-organizacyjna Centrum Architektury Drewnianej na lata 2020 2022 opracowana według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
      Materiał pomocniczy stanowi dokument „Warunki organizacyjno-finansowe Centrum Architektury Drewnianej” – Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

     3. CV m.in. z aktualnym adresem mailowym i telefonem kontaktowym, zawierające szczegółowy opis dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji oraz stażu pracy.

     4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uzyskane stopnie naukowe, kwalifikacje oraz

      znajomość języka obcego, a w przypadku cudzoziemca - języka polskiego (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia).

     5. Kopie dokumentów potwierdzających przebieg kariery zawodowej, w tym min. 3-letni staż pracy w instytucjach kultury, jednostkach naukowo- badawczych lub zakładach (zespołach) konserwatorskich (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, itp.).

     6. Rekomendacje od osób lub organizacji związanych ze środowiskiem ochrony zabytków lub reprezentujących jedną z dziedzin związanych z planowaną działalnością Centrum Architektury Drewnianej wystawione dla kandydata w związku z jego udziałem w konkursie.

     7. Oświadczenie RODO Załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

     8. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być złożone w oryginale oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

     9. Kopie dokumentów wymienionych w § 3 pkt 4 i 5 kandydat powinien poświadczyć własnoręcznie wraz z datą za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu. Pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

      § 4Sposób i termin składania dokumentów:

     1. Oferty zawierające wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska oraz dopiskiem KONKURS CENTRUM ARCHITEKTURY DREWNIANEJ - „NIE OTWIERAĆ” na adres: Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa albo składać osobiście w Kancelarii Narodowego Instytutu Dziedzictwa adres jak wyżej – w terminie do dnia 10 lipca 2020 roku.

     2. Powyższy termin dotyczy również ofert przesyłanych pocztą - o terminowości przesyłki nie decyduje data stempla pocztowego, a data wpływu przesyłki z ofertą do Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

     3. Oferty dostarczone po upływie podanego powyżej terminu lub złożone w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

     4. Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.

      § 5Pozostałe informacje:

     1. Przewiduje się, że rozpatrzenie wniosków przez komisję konkursową nastąpi w ciągu 30 dni po upływie terminu ich złożenia.

     2. O dopuszczeniu do postępowania konkursowego oraz o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

     3. Zastrzegamy sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny, nierozstrzygnięcia Konkursu w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego kandydata. 

     4.  Pytania dotyczące konkursu i warunków organizacyjno-finansowych Centrum Architektury Drewnianej należy przesyłać na adres e-mail: info@nid.pl