DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika do Zespołu ds. Finansowych
     2021.04.29

     Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika do Zespołu ds. Finansowych

     Zakres zadań na stanowisku:

     • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych;
     • Przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych.
     • Ewidencja, rozliczanie oraz prowadzenie wszelkich spraw związanych z nabyciem środków trwałych oraz WNiP.
     • Rozliczanie zakupów inwestycyjnych - sporządzanie harmonogramu wydatków, kontrola jego realizacji oraz zgłaszanie zapotrzebowania na środki finansowe.
     • Kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym.
     • Dekretowanie i księgowanie dokumentów.
     • Prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej.
     • Przygotowywanie sprawozdań i raportów, m. in. do GUS, MKDNiS.
     • Realizacja zadań zapewniających zachowanie zgodności zaangażowania i wydatkowania środków z limitami określonymi w planach finansowych jednostki.
     • Realizacja innych zadań wynikających z bieżących potrzeb.
     Wymagania niezbędne: 
     • Wykształcenie wyższe - ekonomia / finanse / rachunkowość.
     • Doświadczenie zawodowe: 10 lat w tym co najmniej 2 - letnia praktyka w księgowości w sektorze finansów publicznych.
     • Bardzo dobra znajomość zasad księgowości oraz przepisów ustawy o rachunkowości.
     • Znajomość programów finansowo - księgowych.
     • Bardzo dobra umiejętność korzystania z pakietu MS Office m.in. Word, Excel, Outlook.
     Wymagania dodatkowe:
     • Doświadczenie w organizacji pracy nad budżetem zadaniowym, controllingiem, procedurą kontroli zarządczej.
     • Doskonałe umiejętności organizacyjne oraz myślenie strategiczne.
     • Mile widziana znajomość obsługi programu Comarch Optima.
     • Mile widziana znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie.
     • Posiadanie umiejętności do przygotowywania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.
     • Współudział w opracowywaniu materiałów planistycznych do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy.
     • Znajomość przepisów szczególnych dotyczących zagadnień rachunkowości instytucji kultury, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, ustawy o ochronie danych osobowych.
     • Komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność.
     Wymiar zatrudnienia: pełen etat

     Rodzaj umowy: umowa o pracę

     Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

     Wymagane dokumenty:
     - przy składaniu aplikacji:
     CV i list motywacyjny wraz z podpisanymi oświadczeniami o:
     1) niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
     2) posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
     3) oświadczenie RODO – załącznik

     - w przypadku zaproszenia kandydata na rozmowę kwalifikacyjną jest on zobowiązany dostarczyć do wglądu dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, w tym świadectwa i dyplomy potwierdzające wymagane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kserokopie) oraz dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy (kserokopie).

     Termin składania dokumentów: do 31 maja 2021 roku

     Sposób składania dokumentów: Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl podając w tytule maila „rekrutacja Zespół ds. Finansowych”


     Oferty dostarczone po upływie podanego powyżej terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

     Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.