DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Regulamin udostępniania
      
     Załącznik do zarządzenia nr 19/2011
     Dyrektora NID z dnia 9.05.2011 r.


     REGULAMIN
     UDOSTĘPNIANIA ZASOBU ARCHIWALNEGO
     NARODOWEGO INSTYTUTU DZIEDZICTWA

     W celu uregulowania zasad korzystania z materiałów archiwalnych Narodowego Instytutu Dziedzictwa ustalam, co następuje:
     § 1.
     Materiały archiwalne, w tym dokumentacja ewidencyjna, spuścizny naukowo-badawcze przechowuje się w Zespole ds. Archiwaliów oraz w Dziale Rejestru i Ewidencji Zabytków w siedzibie w Warszawie oraz w archiwach wydzielonych w pozostałych placówkach terenowych Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
     § 2.
     Materiały archiwalne przechowywane w Narodowym Instytucie Dziedzictwa w Warszawie, zwanego dalej NID, udostępnia się bezpłatnie osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, o ile wykażą słuszny interes w udostępnieniu. Zasada bezpłatności nie dotyczy czynności o charakterze usługowym wymienionych w załączniku nr 3 do Regulaminu.
     § 3.
     Udostępnienie oryginałów materiałów archiwalnych, które mają wykonane kopie umożliwiające zapoznanie się ich treścią w postaci na przykład mikrofilmów, mikrofisz lub skanów, następuje tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie każdorazowego zezwolenia kierownika danej placówki NID lub innej upoważnionej osoby.
     § 4.
     1. Decyzję w przedmiocie udostępnienia materiałów archiwalnych podejmuje kierownik placówki NID lub osoba przez niego upoważniona.

     2. Odmowa udostępnienia posiadanych materiałów archiwalnych może nastąpić ze względu na zły stan ich zachowania, także w przypadkach, gdy są one niekompletne, aktualnie porządkowane, opracowywane bądź przeznaczone do publikacji lub nie zostało zakończone ich gromadzenie, jak również w przypadku, gdy udostępnienie miałoby spowodować naruszenie prawnie chronionych interesów Państwa, jednostek organizacyjnych i obywateli, tajemnic państwowych bądź służbowych oraz w razie uzasadnionego podejrzenia, że żądanie ich udostępnienia nie wynika ze słusznego interesu.

     § 5.
     Nie stanowi odmowy udostępnienia materiałów stwierdzenie braku żądanych dokumentów w zasobie NID.
     § 6.
     1. Materiały archiwalne NID nie mogą być wynoszone poza siedziby NID. Udostępnia się je wyłącznie w siedzibie głównej i placówkach terenowych, w miejscach do tego specjalnie przeznaczonych.

     2. Archiwalia należy zamawiać z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, w uzasadnionych przypadkach użytkownik może je otrzymać w dniu złożenia zamówienia.

     3. Zbiory archiwalne udostępniane są:
     • w poniedziałki i wtorki w godzinach 09.00 – 14.00 w siedzibie głównej NID;
     • w dni i godziny osobno ustalane przez kierowników placówek terenowych NID.

     4. Użytkownik może jednorazowo zamówić do 5 jednostek archiwalnych. Liczba zamówionych i udostępnionych archiwaliów może być zwiększona dla osób przyjezdnych, a także w innych uzasadnionych przypadkach. Ze względu na rozmiar materiałów archiwalnych ilość jednorazowo wydanych jednostek może zostać ograniczona.

     5. Użytkownik może korzystać z jednej jednostki archiwalnej. Pozostałe zamówione jednostki znajdują się u pracownika NID i są dostarczane po zwrocie poprzedniej.

     6. Zgłoszenia i zamówienia na materiały będą rozpatrywane i realizowane w kolejności ich napływania.
     § 7.
     1. Osoby zamierzające korzystać z zasobu archiwalnego NID są obowiązane dokładnie określić na piśmie:
     • swoje dane personalne, w tym telefon kontaktowy;
     • nazwę materiałów archiwalnych, które mają im być udostępnione lub przedmiot poszukiwań w odniesieniu do aktualnych danych administracyjnych (województwo, powiat, gmina, miejscowość lub część miejscowości, ulica i numer domu, w razie braku adresu kwartał ulic, zastępczo także topografię lub inne dane pozwalające na zidentyfikowanie obiektu);
     • cel ich wykorzystania (temat pracy, zamiar publikowania, wykonanie projektu lub opinii, realizacja prac na zlecenie [czyje] itp.);
     • formę udostępnienia (wgląd, wypis, rodzaj reprografii);
     • czas oczekiwanego udostępnienia.
     2. Wszystkie informacje powinny być zawarte na formularzu wniosku o udostępnienie i wykorzystanie materiałów archiwalnych, stanowiącego załącznik Nr 1 do regulaminu, formularza, który jest także dostępny na naszej stronie internetowej: www.zabytek.pl. Wnioski i formularze składa się osobiście lub drogą korespondencyjną. Wnioski można składać także drogą mailową na adres info@nid.pl. Przy odbiorze zamówienia interesanci są zobowiązani potwierdzić swoją tożsamość stosownym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport).

     3. Korzystający z dokumentacji przejmuje na siebie odpowiedzialność za dokumentację, z której korzysta.
     § 8.
     1. Osoby korzystające z zasobu archiwalnego NID są obowiązane:
     • pozostawić okrycie wierzchnie w szatni,
     • korzystać ze wskazanych pomieszczeń w dniach i godzinach ustalonych regulaminem, bądź wyznaczonych przez kierownika pracowni/ zespołu, względnie kierownika placówki terenowej NID;
     • zamawiać potrzebne materiały w zakresie objętym zezwoleniem;
     • poinformować pracownika udostępniającego materiały archiwalne o brakach lub zniszczeniu udostępnianych materiałów natychmiast po ich spostrzeżeniu, chyba że z okoliczności wyraźnie wynika, że okoliczność ta jest znana osobie wydającej materiały archiwalne,
     • o ukończeniu pracy lub jej przerwaniu zawiadomić pracownika udostępniającego materiały archiwalne.
     2. Korzystającym z zasobu archiwalnego NID zabrania się:
     • samodzielnie korzystać z dostępu do materiałów archiwalnych bez nadzoru pracownika NID;
     • zmieniać układu zastanego w materiałach archiwalnych,
     • dokonywać w nich zmian, poprawek, przeróbek lub uzupełnień;
     • robić notatek, znaków, uwag lub dopisków na archiwaliach;
     • sporządzać notatek na papierze położonym bezpośrednio na materiale archiwalnym,
     • wykonywać samodzielnych kopii, fotokopii z materiałów archiwalnych na własnym sprzęcie bez zezwolenia,
     • udostępniać materiały archiwalne innym osobom;
     • zostawiać materiały archiwalne po zakończeniu pracy bez przekazania ich pracownikowi, który je udostępnił;
     • jedzenia i picia w pomieszczeniu, w którym udostępniono materiały archiwalne,
     • korzystać z telefonów komórkowych i innych nośników komunikacji, utrudniających pracę i spokój, pozostałym, korzystającym z miejsca udostępniania akt.
     3. Żaden fragment (taki jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane) udostępnianych materiałów archiwalnych NID pozyskanych drogą sukcesji, nabytków własnych czy użyczonych, nie może być w celu komercyjnym powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób, bez uprzedniego zezwolenia. Niekomercyjne wykorzystanie udostępnianych materiałów jest dozwolone z zachowaniem postanowień ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności ze wskazaniem źródła.
     § 9.
     Kierownicy odpowiednich pracowni, zespołów lub inni upoważnieni pracownicy NID:
     • czuwają nad przestrzeganiem zasad udostępniania zasobu archiwalnego; udzielają odpowiednich informacji i wyjaśnień;
     • przyjmują wnioski lub pisma o udostępnienie materiałów archiwalnych;
     • wydają i odbierają zamówione materiały;
     • w razie stwierdzenia uchybień wydają polecenia dyscyplinujące zmierzające do usunięcia nieprawidłowości, w ostateczności mogą nawet odmówić dalszego udostępniania materiałów archiwalnych.
     § 10.
     Przed wypożyczeniem i po zwrocie dokumentacji pracownik udostępniający materiały archiwalne sprawdza stan jej zachowania. W razie stwierdzenia braków lub uszkodzeń pracownik sporządza protokół w 2 egzemplarzach podpisany przez niego oraz przez zwracającego akta.
     § 11.
     1. Za zgodą Dyrektora NID lub kierownika odpowiedniej pracowni/zespołu możliwe jest wykonanie ograniczonej ilości reprografii materiałów archiwalnych.
     2. Zamówienia realizowane są na koszt zamawiającego według tabeli opłat za usługi świadczone przez NID (zał. Nr 3).
     § 12.
     W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy:
     • Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2006 nr 97 poz. 673 z późniejszymi zmianami);
     • Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2005 nr 196 poz.1631);
     • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz.883);
     • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198);
     • Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych (Dz. U. 2001 nr 13, poz. 116),
     • a także innych powszechnie obowiązujących aktów normatywnych, które regulują prawo dostępu do informacji.
     § 13.
     Zasady udostępniania materiałów bibliotecznych NID regulują odrębne przepisy.
      
     § 14.
     1. Załącznikami do niniejszego regulaminu są:
     • formularz wniosku o udostępnienie i wykorzystanie materiałów archiwalnych NID (zał. Nr 1);
     • formularz zamówienia usług fotograficznych (zał. Nr 2);
     • tabele opłat za usługi świadczone przez NID (zał. Nr 3).
     2. Korzystający z zasobu archiwalnego NID obowiązani są do stosowania formularzy określonych w następujących po regulaminie załącznikach.
      
     § 15.
     Do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu zobowiązane są zarówno osoby korzystające jak i pracownicy NID udostępniający zasób archiwalny.
     § 16.
     Traci moc regulamin udostępniania zasobu archiwalnego w Krajowym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków oraz jego oddziałów terenowych, tj. Regionalnych Ośrodkach Badań i Dokumentacji Zabytków, opracowany na podstawie zarządzenia nr 19 Dyrektora KOBiDZ z dnia 19 lipca 2007 roku.
     § 17.
      
     Regulamin niniejszy wchodzi w życie zarządzeniem nr 19/2011 Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa z dnia 9 maja 2011 roku.


     Formularze:

     Pobierz plik: formularz wniosku o udostępnienie i wykorzystanie materiałów archiwalnych NID
     Pobierz plik: formularz zamówienia usług fotograficznych
     Pobierz plik: cennik.pdf