DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Regulamin NID
     Załącznik do Zarządzenia nr 16/2020
     Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa
     z dnia 1 lipca 2020 roku
     w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego
     Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa     REGULAMIN ORGANIZACYJNY
     NARODOWEGO INSTYTUTU DZIEDZICTWA


     Rozdział I
     Postanowienia ogólne


     § 1.

     Narodowy Instytut Dziedzictwa zwany dalej „Instytutem” działa w szczególności na podstawie:
     1)    ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194);
     2)    ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282);
     3)    statutu Narodowego Instytutu Dziedzictwa stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa (Dz. Urz. MKiDN poz. 5), zwanego dalej „Statutem”;
     4)    niniejszego regulaminu.

     § 2.

     Regulamin Organizacyjny Narodowego Instytutu Dziedzictwa, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania i zarządzania oraz zadania komórek organizacyjnych i obowiązki pracowników oraz współpracowników Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

     Rozdział 2
     Struktura organizacyjna Instytutu

     § 3.

     1.    Struktura wewnętrzna Instytutu obejmuje:
     1)    działy – wyodrębnione funkcjonalnie i merytorycznie komórki organizacyjne, których pracownicy zajmują się grupami pokrewnych zakresów działań dla realizacji statutowych celów Instytutu;
     2)    zespoły – wewnętrzne komórki działów realizujące wydzielone zadania;
     3)    kolegia, zespoły projektowe lub zadaniowe, samodzielne stanowiska pracy w tym koordynatorzy i pełnomocnicy – etatowe lub pozaetatowe komórki organizacyjne tworzone dla realizacji konkretnych projektów lub specjalnych zadań Instytutu;
     4)    oddziały terenowe – wyodrębnione niniejszym Regulaminem komórki organizacyjne działające na określonych obszarach administracyjno-geograficznych;
     5)    pracownie terenowe – wewnętrzne komórki organizacyjne oddziałów terenowych działające na określonych obszarach administracyjno-geograficznych;
     6)    specjalistyczne pracownie terenowe – wyodrębnione niniejszym Regulaminem komórki organizacyjne, wyspecjalizowane w określonym zakresie działań Instytutu.

     2.    Dla realizacji doraźnych lub długotrwałych zadań, a także zadań określonych odrębnymi przepisami, Dyrektor powołuje koordynatorów, samodzielne stanowiska pracy, zespoły projektowe lub zadaniowe, oraz kolegia spośród pracowników Instytutu lub specjalistów, rzeczoznawców, a także ekspertów z danych dyscyplin naukowych spoza Instytutu.

     3.    Komórki organizacyjne istniejące w strukturze Instytutu obowiązuje zasada wzajemnego współdziałania w drodze wymiany informacji, uzgodnień, konsultacji, udostępniania materiałów i danych oraz prowadzenia wspólnych prac.

     § 4.

     1.    Strukturę organizacyjną Instytutu tworzą:
     1)    Dział Standardów Konserwatorskich, w skład którego wchodzą:
           a)    Zespół ds. dziedzictwa archeologicznego,
           b)    Zespół ds. krajobrazu i zieleni zabytkowej,
           c)    Zespół ds. ekspertyz i analiz zabytków,
           d)    Zespół ds. monitoringu zabytków;
     2)    Dział Kształcenia o Dziedzictwie, w skład którego wchodzą:
           a)    Zespół ds. upowszechniania wiedzy,
           b)    Zespół ds. komunikacji społecznej,
           c)    Zespół ds. wydawnictw,
           d)    Zespół biblioteki;
     3)    Dział Danych o Zabytkach, w skład którego wchodzą:
           a)    Zespół ds. archiwaliów,
           b)    Zespół ds. danych cyfrowych,
           c)    Zespół ds. rejestru i ewidencji zabytków;
     4)    Zespół biura dyrektora;
     5)    Zespół ds. administracyjnych;
     6)    Zespół ds. finansowych;
     7)    Zespół ds. kadrowych;
     8)    Zespół ds. koordynacji i rozliczania programów;
     9)    Zespół ds. obsługi prawnej;
     10)    Samodzielne Stanowisko ds. audytu wewnętrznego – audytor wewnętrzny;
     11)    Samodzielne Stanowisko ds. informacji niejawnych – Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnej.
     12)    Oddział Terenowy w Gdańsku, w skład którego wchodzi Pracownia Terenowa w Toruniu;
     13)    Oddział Terenowy w Krakowie, w skład którego wchodzi Pracownia Terenowa w Kielcach;
     14)    Oddział Terenowy w Olsztynie, w skład którego wchodzi Pracownia Terenowa w Białymstoku;
     15)     Oddział Terenowy w Opolu, w skład którego wchodzą:
           a)    Pracownia Terenowa w Katowicach,
           b)    Pracowania Terenowa w Łodzi;
     16)    Oddział Terenowy w Poznaniu, w skład którego wchodzi Pracownia Terenowa w Szczecinie;
     17)     Oddział Terenowy w Rzeszowie, w skład którego wchodzi Pracownia Terenowa w Lublinie;
     18)    Oddział Terenowy we Wrocławiu, w skład którego wchodzi Pracownia Terenowa w Zielonej Górze;
     19)    Specjalistyczna Pracowania Terenowa „Centrum Architektury Drewnianej” w Otwocku;
     20)    Specjalistyczna Pracownia Terenowa „Park Mużakowski” w Łęknicy;
     21)    Specjalistyczna Pracownia Terenowa „Zespół pałacowo-parkowy” w Trzebinach;
     2.    Schemat organizacyjny Instytutu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

     Rozdział 3
     Zarządzanie Instytutem
     § 5.


     1.    Organizacja, funkcjonowanie oraz zasady zarządzania Instytutem opierają się na jednoosobowym kierownictwie, służbowym podporządkowaniu, podziale czynności służbowych oraz na indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

     § 6.

     1.    Dyrektor zarządza Instytutem, odpowiada za strategię działania Instytutu i reprezentuje go na zewnątrz.
     2.    Dyrektor zarządza Instytutem przy pomocy czterech Zastępców.
     3.    Zarządzenia i decyzje dotyczące Instytutu wydaje Dyrektor.
     4.    Organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora jest Rada Programowa, której szczegółowe zasady działania określa statut Instytutu oraz odrębne zarządzenie.
     5.    Zakres zadań Dyrektora określa § 7 ust. 2 Statutu.
     6.    Do obowiązków Dyrektora należy również realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020), a także realizacja zadań związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., s. 1-88) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
     7.    Dyrektor dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec wszystkich pracowników Instytutu.
     8.    Informacji o działalności Instytutu dla podmiotów zewnętrznych, w tym mediów udziela Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.

     § 7.

     Do zakresu zadań Zastępców Dyrektora podległych bezpośrednio Dyrektorowi należy w szczególności:
     1)    kierowanie powierzonymi im sprawami i sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością podległych komórek organizacyjnych;
     2)    zastępowanie Dyrektora podczas jego nieobecności, na podstawie udzielonego przez Dyrektora upoważnienia;
     3)    reprezentowanie Instytutu na zewnątrz w zakresie udzielonego przez Dyrektora upoważnienia;
     4)    wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

     § 8.

     1.    Obowiązki i odpowiedzialność Głównego Księgowego określa ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 poz. 351), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1440).
     2.    Do zadań Głównego Księgowego, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi należy w szczególności:
     1)    prowadzenie rachunkowości Instytutu;
     2)    wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
     3)    dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
     4)    dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
     5)    opiniowanie projektów i realizowanych przedsięwzięć gospodarczych oraz przedkładanie w tych sprawach wniosków Dyrektorowi;
     6)    badanie efektywności ekonomicznej oraz zgodności planowania i gospodarowania z ogólnymi zasadami rachunku ekonomicznego i racjonalnej gospodarki;
     7)    ustalanie zasad prawidłowego sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów finansowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych z uwzględnieniem ochrony mienia Instytutu;
     8)    nadzór nad bieżącym i prawidłowym prowadzeniem rachunkowości
     oraz sporządzaniem sprawozdań finansowych;
     9)    wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

     § 9.

     1.    Poszczególnymi komórkami organizacyjnymi kierują jednoosobowo Kierownicy tych komórek.
     2.    Do zadań Kierowników komórek organizacyjnych należy w szczególności:
     1)    samodzielne kierowanie powierzonymi zadaniami;
     2)    przygotowywanie projektów rocznych planów działalności podległej komórki organizacyjnej;
     3)    przygotowywanie sprawozdań z działalności podległej komórki organizacyjnej;
     4)    przygotowanie projektów zakresu obowiązków pracowników;
     5)    wydawanie poleceń służbowych podległym sobie pracownikom oraz egzekwowanie ich realizacji;
     6)    nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań;
     7)    nadzór nad prawidłową i efektywną realizacją zadań przez podległych pracowników oraz współpracowników;
     8)    kontrola zachowania dyscypliny pracy przez podległych pracowników;
     9)    dokonywanie ocen podległych pracowników, wnioskowanie w sprawach wyróżnień, nagród, awansów i kar;
     10)    realizacja obowiązków wynikających z funkcjonującego w Instytucie systemu kontroli zarządczej.

     § 10.

     Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy wchodzących w skład struktury organizacyjnej Instytutu pracują w oparciu o indywidualne zakresy obowiązków zatwierdzone przez Dyrektora.

     § 11.

     1.    Nadzór nad poszczególnymi komórkami sprawują wyznaczeni przez Dyrektora Zastępcy Dyrektora na podstawie odrębnego zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
     2.    Dyrektor nadzoruje bezpośrednio komórki, o których mowa w § 4, ust. 4, ust. 7, ust. 10 i ust. 11.
     3.    Główny Księgowy nadzoruje bezpośrednio komórkę, o której mowa w § 4, ust. 6.
     4.    W przypadku niewyznaczenia Zastępcy Dyrektora do sprawowania nadzoru nad daną komórką organizacyjną, nadzór taki sprawuje Dyrektor.
     5.    W przypadku nieobsadzenia kierownika komórki organizacyjnej, Dyrektor wyznacza osobę, która pełni obowiązki przypisane temu stanowisku.

     § 12.

     1.    W przypadku nieobecności Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora decyzje w sprawach należących do ich kompetencji przejmuje osoba wyznaczona przez Dyrektora działająca na podstawie pełnomocnictwa szczególnego.
     2.    W przypadku nieobecności kierownika komórki organizacyjnej zastępuje go wyznaczony przez nieobecnego, Dyrektora albo Zastępcę Dyrektora lub Głównego Księgowego nadzorującego daną komórkę organizacyjną inny pracownik.
     3.    Zastępstwa poszczególnych pracowników ustalają kierownicy komórek organizacyjnych.

     Rozdział 4
     Zakres działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy
     § 13.

     1.    Dział Standardów Konserwatorskich realizuje zadania w zakresie wyznaczania i upowszechniania standardów ochrony i konserwacji zabytków, a także inne zadania wynikające z porozumień, konwencji i innych dokumentów ratyfikowanych przez Polskę, związanych z ochroną i opieką nad dziedzictwem, a także monitoruje i analizuje zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego oraz wypracowuje metody przeciwdziałania tym zagrożeniom;
     2.    Do zadań komórek organizacyjnych Działu Standardów Konserwatorskich, należy w szczególności:
     1)    do Zespołu ds. dziedzictwa archeologicznego:
           a)    opracowywanie i upowszechnianie standardów dokumentacji, badań, konserwacji i postępowań przy zabytkach archeologicznych, a także upowszechnianie innowacji metodycznych w obszarze archeologii,
           b)    przygotowywanie opinii i ekspertyz dotyczących działań przy zabytkach archeologicznych na rzecz organów administracji publicznej,
              c)    prowadzenie waloryzacji zabytków archeologicznych,
         d)    analizowanie zagrożeń dla dziedzictwa archeologicznego, a także wypracowywanie metod przeciwdziałania tym zagrożeniom;
     2)    do Zespołu ds. krajobrazu i zieleni zabytkowej:
        a)    opracowywanie i upowszechnianie standardów postępowania konserwatorskiego w obszarze ochrony krajobrazu kulturowego, w szczególności w odniesieniu do zabytkowych parków, ogrodów i cmentarzy,
             b)    przygotowywanie opinii i ekspertyz dotyczących działań przy zabytkowych parkach, ogrodach i cmentarzach na rzecz organów administracji publicznej,
               c)    prowadzenie waloryzacji obszarów zabytkowego krajobrazu kulturowego,
            d)    analizowanie zagrożeń dla zabytkowego krajobrazu kulturowego, a także wypracowywanie metod przeciwdziałania tym zagrożeniom,
            e)    wykonywanie analiz historycznych, prac studialnych i koncepcyjnych w odniesieniu do zabytkowych parków i ogrodów, oraz krajobrazu kulturowego;
     3)    do Zespołu ds. ekspertyz i analiz zabytków:
          a)    opracowywanie i upowszechniania standardów dokumentacji, badań, konserwacji i postępowań przy zabytkach ruchomych i nieruchomych,
            b)    przygotowywanie opinii i ekspertyz dotyczących działań przy zabytkach ruchomych i nieruchomych na rzecz organów administracji publicznej,
               c)    prowadzenie waloryzacji zabytków ruchomych i nieruchomych,
            d)    analizowanie zagrożeń dla zabytków ruchomych i nieruchomych, a także wypracowywanie metod przeciwdziałania tym zagrożeniom,
               e)    przygotowywanie i koordynowanie oraz nadzór nad działaniami związanymi z oceną stanu zachowania zabytków ruchomych i nieruchomych;
     4)    do Zespołu ds. monitoringu zabytków:
            a)    koordynowanie działań związanych z wdrażaniem zapisów Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego w zakresie powierzonym Instytutowi przez Ministra,
               b)    koordynowanie realizacji procedury występowania z wnioskiem do Ministra o uznanie przez Prezydenta RP zabytku nieruchomego za Pomnik Historii,
              c)    koordynowanie działań związanych z monitorowaniem przez Instytut stanu zachowania i zarządzania obiektami z Listy Światowego Dziedzictwa i uznanymi za Pomniki Historii,
            d)    podejmowanie współpracy z właścicielami i zarządcami obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa i uznanych za Pomniki Historii na rzecz właściwej opieki i zarządzania dobrami.

     § 14.

     1.    Dział Kształcenia o Dziedzictwa prowadzi działania na polu kształtowania świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego.
     2.    Do zadań komórek organizacyjnych Działu Kształcenia o Dziedzictwie należy w szczególności:
     1)    do Zespołu ds. upowszechniania wiedzy:
           a)    organizowanie szkoleń i warsztatów w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym w tym metod badań i zasad postępowania z zabytkami, ich ochrony i właściwego wykorzystywania oraz innych szkoleń inicjowanych przez Instytut lub mu zlecanych,
           b)    podejmowanie współpracy z właścicielami i zarządcami zabytków na rzecz właściwego zarządzania zasobem dziedzictwa kulturowego oraz promowanie zasad opieki nad zabytkami,
          c)    prowadzenie studiów i badań nad potencjałem społeczno-gospodarczym dziedzictwa kulturowego,
            d)    podejmowanie współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi w celu rozpoznania i wykorzystania potencjału rozwojowego dziedzictwa kulturowego w strategiach rozwoju i rewitalizacji;
     2)    do Zespołu ds. komunikacji społecznej:
            a)    aktywne promowanie wiedzy o dziedzictwie materialnym i niematerialnym w społeczeństwie,
             b) ogólnopolskie koordynowanie i promocja Europejskich Dni Dziedzictwa,
             c) realizacja programów edukacyjnych i kampanii społecznych na rzecz ochrony i opieki nad dziedzictwem materialnym i niematerialnym,
          d) podejmowanie współpracy na rzecz wzrostu społecznego zaangażowania w system identyfikacji i ochrony dziedzictwa kulturowego w tym dziedzictwa niematerialnego;
     3)    do Zespołu ds. wydawnictw:
             a)    kreowanie i realizowanie polityki wydawniczej Instytutu mającej na celu popularyzację i upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami poprzez publikowanie periodyków, wydawnictw zwartych, czasopism, monografii itp.,
               b)    prowadzenie i koordynacja procesu wydawniczego oraz prac organizacyjno-technicznych dotyczących wydawanych publikacji, w tym nadzór nad ich dystrybucją,
                c)    koordynacja działalności wystawienniczej Instytutu;
     4)    do Zespołu biblioteki:
                a)    zarządzanie zasobem bibliotecznym Instytutu,
                b)    opracowywanie i udostępnianie zbiorów oraz informacji o zbiorach,
                c)    prowadzenie kwerend bibliograficznych,
         d) prowadzenie współpracy międzybibliotecznej z innymi bibliotekami specjalistycznymi, w tym wymiany międzybibliotecznej.

     § 15.

     1.    Dział Danych o Zabytkach realizuje zadania w zakresie gromadzenia i upowszechniania wiedzy o dziedzictwie m.in.: pełni rolę Narodowego Centrum Kompetencji ds. digitalizacji zabytków oraz wdraża infrastrukturę informacji przestrzennej w zakresie zabytków poprzez prowadzenie i rozwój ogólnopolskiego, cyfrowego systemu gromadzenia i udostępniania danych o dziedzictwie, w tym także danych geolokalizacyjnych;
     2.    Do zadań komórek organizacyjnych Działu Danych o Zabytkach należy w szczególności:
     1)    do Zespołu ds. archiwaliów:
           a) zarządzanie zasobami archiwalnymi Instytutu, w tym ich opracowywanie, ewidencjonowanie i digitalizowanie oraz dbałość o odpowiedni stan ich zachowania,
               b) prowadzenie fototeki Instytutu,
               c) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad użyczonymi zasobami archiwal-
     nymi PP PKZ,
             d)    współdziałanie z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i archiwami nadzorującymi Instytutu w zakresie problematyki archiwalnej,
              e)    udostępnianie zasobu archiwalnego zainteresowanym podmiotom, według ściśle określonych zasad,
                f)    prowadzenie archiwum zakładowego Instytutu;
     2)    do Zespołu ds. danych cyfrowych:
              a) wdrażanie nowych technologii dotyczących tworzenia baz danych o zabytkach, ich digitalizacji i przechowywania danych cyfrowych,
             b) gromadzenie i przechowywanie danych cyfrowych o zabytkach w bazie danych geoprzestrzennych,
              c)    udostępnianie i promocja zdigitalizowanych materiałów,
          d) prowadzenie prac inwentaryzacyjnych zabytków technikami cyfrowymi i opracowywanie dokumentacji z przeprowadzonych prac,
           e) wypracowywanie i upowszechnianie standardów, zaleceń oraz wytycznych dotyczących dokumentowania i wizualizowania zabytków technikami cyfrowymi;
     3)    do Zespołu ds. rejestru i ewidencji zabytków:
             a)    prowadzenie Krajowej Ewidencji Zabytków oraz analiza tej ewidencji i jej udostępnianie,
               b)    gromadzenie dokumentacji rejestru zabytków oraz jej analiza,
           c)    digitalizowanie poprzez skanowanie dokumentacji rejestru i ewidencji zabytków,
              d)    ewidencjonowanie na podstawie dokumentacji przekazywanej przez organy ochrony zabytków badań archeologicznych prowadzonych na terenie kraju.

     § 16.

     Do zadań Zespołu biura dyrektora należy:
     1)    przygotowywanie wg wytycznych Dyrektora strategii i planów działań Instytutu;
     2)    monitorowanie realizacji przyjętych planów działania, analiza napływających do Dyrektora wniosków z komórek organizacyjnych;
     3)    opracowywanie sprawozdań merytorycznych z działalności Instytutu;
     4)    prowadzenie sekretariatów i kancelarii;
     5)    realizacja zadań w zakresie planowania zamówień publicznych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym oraz wewnętrznymi uregulowaniami;
     6)    realizacja zamówień publicznych w zakresie usług związanych z obsługą bieżącej działalności Instytutu.;
     7)    budowanie pozytywnego wizerunku Instytutu oraz podejmowanie działań promocyjnych dot. działalności Instytutu obejmujące:
               a)    bieżącą współpracę z mediami,
          b)    przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji o Instytucie i jego działalności,
          c)    prowadzenie i bieżąca aktualizacja firmowego serwisu internetowego Instytutu, w tym BIP oraz prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Instytutu w portalach społecznościowych;
     8)    monitoring mediów;
     9)    tworzenie i prowadzenie systemu identyfikacji wizualnej Instytutu;
     10)    udzielanie patronatów Instytutu wydarzeniom związanym z dziedzictwem kulturowym;
     11)    prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Instytut odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej;
     12)    gromadzenie i analizowanie informacji o pracy Oddziałów Terenowych i Specjalistycznych Pracowni Terenowych;
     13)    organizacja spotkań wewnętrznych Dyrektora Instytutu;
     14)    organizacja spotkań i prowadzenie sekretariatu Rady Programowej Instytutu;
     15)    realizacja zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i ochrony dziedzictwa kulturowego na wypadek szczególnych zagrożeń, w zakresie określonym odrębnymi przepisami;
     16)    prowadzenie spraw związanych z ochroną danych obejmujących:
             a)    informowanie Dyrektora oraz pracowników Instytutu, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy obowiązujących przepisów prawa,
           b)    monitorowanie przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych o ochronie danych oraz polityk Instytutu w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych,
             c)    udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
             d)    współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa,
         e)    pełnienie funkcji punktu kontaktowego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

     § 17.

     Do zadań Zespołu ds. administracyjnych należy:
     1)    administrowanie składnikami majątku Instytutu dotyczącymi nieruchomości, środków trwałych oraz wyposażenia;
     2)    zapewnienie sprawnego, bezawaryjnego funkcjonowania infrastruktury informatycznej obsługującej Instytut, w tym także zapewnienie zgodnego z obowiązującymi wymogami prawa i standardami poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych;
     3)    identyfikację potrzeb i planowanie zakupów składników majątkowych w oparciu o zgłoszone zapotrzebowania komórek organizacyjnych Instytutu;
     4)    opracowywanie planów inwestycji, w tym prac modernizacyjnych i remontowych oraz koordynowanie ich realizacji;
     5)    zapewnienie sprawnego, bezawaryjnego funkcjonowania infrastruktury technicznej, budowlanej, urządzeń biurowych i środków łączności;
     6)    organizacja ochrony i ubezpieczenia mienia Instytutu;
     7)    wykonywanie zadań w zakresie zaopatrzenia w materiały biurowe i eksploatacyjne;
     8)    obsługa transportowa i rozliczanie jej kosztów;
     9)    koordynacja administracyjno-organizacyjna pracy Oddziałów i Pracowni Terenowych oraz Specjalistycznych Pracowni Terenowych;
     10)    prowadzenie spraw związanych z używaniem symboli państwowych zgodnie z ustawą o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.

     § 18.

     Do zadań Zespołu ds. finansowych należy:
     1)    prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej Instytutu;
     2)    terminowe sporządzanie i wysyłanie obowiązujących sprawozdań finansowych i statystycznych;
     3)    sporządzanie analiz ekonomicznych oraz rozliczanie i ustalanie wyników ekonomicznych komórek organizacyjnych Instytutu;
     4)    prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych, zgodnie z zakładowym planem kont oraz obowiązującymi przepisami prawa;
     5)    kompletowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów księgowych;
     6)    przechowywanie i zabezpieczanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej przepisami prawa;
     7)    wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
     8)    wykonywanie wszelkich czynności związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń osobowych i bezosobowych;
     9)    regulowanie zobowiązań finansowych, w tym prowadzenie obsługi kasowej Instytutu;
     10)    rozliczanie podatku dochodowego i podatku VAT;
     11)    rozliczanie należnych składek ZUS, PFRON oraz innych wnikających z przepisów;
     12)    obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
     13)    prowadzenie rejestru umów zawartych przez Instytut oraz przechowywanie oryginałów tych umów;
     14)    sporządzanie planów amortyzacji środków trwałych będących w użytkowaniu Instytutu.

     § 19.

     Do zadań Zespołu ds. kadrowych należy:
     1)    realizacja polityki płacowo-kadrowej ustalonej przez Dyrektora, w tym m.in. prowadzenie spraw wynikających z nawiązania, trwania, zmian i ustania stosunków pracy pracowników Instytutu;
     2)    nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy i rozliczanie czasu pracy;
     3)    podejmowanie i prowadzenie niezbędnych czynności w zakresie kształcenia, szkolenia i doskonalenia kwalifikacji pracowników;
     4)    organizowanie procesu rekrutacyjnego nowych pracowników w Instytucie;
     5)    prowadzenie spraw i dokumentacji dotyczącej organizacji praktyk studenckich, wolontariatu i staży;
     6)    prowadzenie rejestru krajowych i zagranicznych delegacji służbowych pracowników Instytutu;
     7)    prowadzenie i udostępnianie pracownikom Instytutu zbioru przepisów i dokumentów organizacyjnych dotyczących Instytutu;
     8)    realizowanie zadań bezpieczeństwa i higieny pracy określonych przepisami Kodeksu Pracy i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.);
     9)    obsługa organizacyjna Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

     § 20.

     Zespół ds. koordynacji i rozliczania programów zapewnia obsługę administracyjną i organizacyjną oraz koordynuje realizację programów prowadzonych przez Instytut na zlecenie Ministra, w tym m.in.:
     1)    planuje działania i wydatki konieczne do sprawnej i terminowej realizacji programów;
     2)    opracowuje wytyczne i procedury niezbędne do właściwej realizacji programów;
     3)    prowadzi dokumentację związaną z realizacją programów;
     4)    koordynuje i monitoruje realizację programów;
     5)    prowadzi wymaganą sprawozdawczość dot. realizacji poszczególnych
     programów;
     6)    wykonuje inne zadania zapewniające realizację prowadzonych programów.

     § 21.

     Do zadań Zespołu ds. obsługi prawnej należy:
     1)    przygotowywanie i opiniowanie umów i porozumień zawieranych przez Instytut oraz programów, regulaminów i innych dokumentów dotyczących działania Instytutu;
     2)    sporządzanie analiz przepisów prawnych i uwag do projektów aktów prawnych z zakresu ochrony zabytków i opiece nad zabytkami;
     3)    doradztwo prawne w zakresie działalności podstawowej Instytutu;
     4)    współpracę z kancelariami prawnymi w zakresie ich czynności podejmowanych na rzecz Instytutu;
     5)    udzielanie pomocy prawnej, w zakresie interpretacji przepisów prawnych i ich praktycznego zastosowania, pracownikom Instytutu w związku z wykonywaniem ich służbowych obowiązków.

     § 22.

     Samodzielne Stanowisko ds. audytu wewnętrznego – audytor wewnętrzny, realizuje zadania w zakresie:
     1)    planowania i prowadzenia audytu w komórkach organizacyjnych
     Instytutu oraz sporządzanie sprawozdań z prowadzonych działań i przedstawianie ich Dyrektorowi Instytutu;
     2)    informowania Dyrektora Instytutu o adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej;
     3)    współpracy z audytorami zewnętrznymi, jednostkami i instytucjami prowadzącymi audyt lub kontrole w Instytucie;
     4)    monitorowania realizacji wniosków i zaleceń z kontroli i audytów. 

     § 23.

     Samodzielne Stanowisko ds. informacji niejawnych – Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnej realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

     § 24.

     1.    Odziały Terenowe realizują odpowiednio na obszarze swojego działania cele i zadania statutowe Instytutu oraz współuczestniczą w projektach ogólnokrajowych realizowanych przez Instytut.
     2.    Oddziały Terenowe mogą tworzyć pracownie terenowe na obszarze swojego działania. Na czele pracowni terenowej stoi kierownik. Decyzję o utworzeniu pracowni terenowych podejmuje Dyrektor w drodze zarządzenia. Kierownicy oddziałów terenowych nadzorują prace pracowni terenowych.

     § 25.

     1.    Specjalistyczne Pracownie Terenowe realizują zadania lub projekty, do których wykonania zostały powołane decyzją Dyrektora w drodze zarządzenia. Na czele specjalistycznej pracowni terenowej stoi kierownik.
     2.    Po wykonania zadania lub zakończenia projektu, do których wykonania została powołana specjalistyczna pracownia terenowa Dyrektor podejmuje decyzję w drodze zarządzenia o rozwiązaniu specjalistycznej pracowni terenowej lub o powierzeniu jej nowego zadania do realizacji.
     3.    Nadzór nad pracami specjalistycznej pracowni terenowej sprawuje wyznaczona przez Dyrektor w drodze zarządzenia osoba, będąca: zastępcą dyrektora Instytutu, kierownikiem właściwego terytorialnie oddziału terenowego lub kierownikiem innej komórki organizacyjnej Instytutu.

     § 26.

     Celem działania Specjalistycznej Pracowni Terenowej „Park Mużakowski” w Łęknicy jest zarządzanie i sprawowanie opieki nad polską częścią Parku Mużakowskiego, zwanego dalej „Parkiem” w tym w szczególności:
     1)    bieżąca pielęgnacja Parku i obsługa ruchu turystycznego;
     2)    realizacja oraz nadzór nad pracami pielęgnacyjno-odtworzeniowymi i rewaloryzacyjnymi w ramach zatwierdzonych planów i wdrażanych projektów;
     3)    prowadzenie bieżącej dokumentacji prac i zmian zachodzących w Parku (fotograficzna, raporty dzienne, sprawozdania, monitoring środowiska przyrodniczego i stanu technicznego infrastruktury i dróg);
     4)    współdziałanie w zakresie opieki, promocji, edukacji, turystyki z właściwymi jednostkami terytorialnymi oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi w tym także z niemiecką Fundacją Fürst-Pückler-Park Bad Muskau;
     5)    nadzór nad zadaniami realizowanymi na terenie Parku przez jednostki zewnętrzne;
     6)    prowadzenie gospodarki finansowej Pracowni (m.in. sprzedaż drewna i inne dochody).

     § 27.

     Celem działania Specjalistycznej Pracowni Terenowej w Trzebinach jest zarządzanie i sprawowanie opieki nad zespołem pałacowo-parkowym w Trzebinach, w tym w szczególności:
     1)    bieżąca opieka nad zespołem pałacowo-parkowym w Trzebinach;
     2)    realizacja oraz nadzór nad koniecznymi pracami remontowo-konserwatorskimi i rewaloryzacyjnymi podejmowanymi na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Trzebinach w ramach zatwierdzonych planów i wdrażanych projektów;
     3)    realizowanie zadań i projektów powierzonych przez Dyrektora.

     § 28.

     Celem działania Specjalistycznej Pracowni Terenowej „Centrum Architektury Drewnianej” w Otwocku jest zarządzanie i sprawowanie opieki nad zabytkowym budynkiem Willi „u Dziadka” oraz wspieranie opiekunów architektury i budownictwa drewnianego we właściwej opiece nad tym zasobem zabytkowym., w tym w szczególności:
     1)    bieżąca opieka nad zabytkowym budynkiem Willi „u Dziadka”;
     2)    realizacja oraz nadzór nad koniecznymi pracami remontowo-konserwatorskimi i rewaloryzacyjnymi podejmowanymi na terenie zabytkowego budynku Willi „u Dziadka” w ramach zatwierdzonych planów i wdrażanych projektów;
     3)    opracowywanie i szerokie udostępnianie poradników i podręczników dobrych praktyk dla właścicieli i opiekunów zabytków architektury oraz budownictwa drewnianego;
     4)    organizowanie szkoleń dla właścicieli i opiekunów zabytków architektury oraz budownictwa drewnianego;
     5)    organizowanie kursów rzemiosła tradycyjnego podnoszących kompetencje rzemieślników w zakresie zapewniającym właściwą konserwację zabytków drewnianych.

     Rozdział 5
     Prawa i obowiązki pracowników Instytutu
     § 29.


     Pracownicy realizują powierzone im zadania i ponoszą odpowiedzialność za:
     1)    dokładną znajomość przepisów obowiązujących na stanowiskach pracy oraz ich realizację;
     2)    sumienne, staranne, efektywne i terminowe wykonywanie powierzonych prac;
     3)    przestrzeganie czasu i dyscypliny pracy oraz stosowanie się do poleceń służbowych bezpośrednich przełożonych;
     4)    należyte przechowywanie i zabezpieczanie danych i dokumentów wynikających z zakresu realizowanych czynności;
     5)    dbałość o wizerunek Instytutu poprzez prawidłową i rzetelną obsługę interesantów i życzliwy do nich stosunek;
     6)    wykazywanie inicjatywy w zakresie lepszej organizacji pracy i nowych przedsięwzięć Instytutu;
     7)    oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi oraz dbałość o powierzony sprzęt i wyposażenie, zabezpieczanie go przed zniszczeniem lub kradzieżą;
     8)    realizację obowiązków wynikających z funkcjonującego w Instytucie systemu kontroli zarządczej.

     Rozdział 6
     Postanowienia końcowe
     § 30.


     1.    Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników i współpracowników Instytutu.
     2.    Sprawy nieuregulowane w Regulaminie, a dotyczące funkcjonowania Instytutu ustala Dyrektor w formie zarządzeń i innych uregulowań wewnętrznych.
     3.    Zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

     § 31.

     Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.
     Do pobrania:

     Regulamin organizacyjny NID 2020