DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
     Data dodania: 2013.06.13 14:01:05 przez
     Data ostatniej modyfikacji: 2013.06.13 14:01:05 przez

     Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

     Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 364) zarządza się co następuje:


     §1.

     Z dniem 15 października 2002 r. następuje połączenie instytucji kultury: Ośrodka Dokumentacji Zabytków i Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu.

     §2.

     Powstała w wyniku połączenia, o którym mowa w §1, instytucja kultury otrzymuje nazwę: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków i jest dalej zwana ,,Ośrodkiem”.

     §3.

     Siedzibą Ośrodka jest miasto stołeczne Warszawa.

     §4.

     Celem działania Ośrodka jest:
     1. rozpoznawanie, badanie i dokumentowanie dóbr kultury,
     2. gromadzenie informacji dotyczących środowiska i krajobrazu kulturowego oraz zabytków,
     3. wypracowywanie merytorycznych podstaw konserwatorskiej polityki ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego oraz zabytków,
     4. gromadzenie i udostępnianie informacji o muzeach i ich zbiorach,
     5. upowszechnianie wiedzy o środowisku i krajobrazie kulturowym oraz zabytkach.

     §5
     .

     Przejęcie przez Ośrodek mienia oraz zobowiązań i wierzytelności łączonych instytucji kultury następuje z dniem 15 października 2002 r. na podstawie bilansów oraz protokołów zdawczo-odbiorczych łączonych instytucji.

     §6.

     Pracownicy łączonych instytucji kultury stają się z dniem połączenia pracownikami Ośrodka.

     §7.

     Ośrodkowi nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

     §8.

     Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Ośrodka.

     §9.

     Tracą moc:
     1. zarządzenie Nr 166 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 grudnia 1961 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Dokumentacji Zabytków (Dz. Urz. MKiS z 1962 r. Nr 1, poz. 6) zm. zarządzeniem Nr 36 Ministra Kultury i Sztuki dnia 29 grudnia 1990 r. (niepublikowane), zarządzeniem Nr 28 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18 maja 1995 r. (Dz. Urz. MKiS Nr 6, poz. 17), zarządzeniem Nr 20 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 29 lipca 1998 r. (Dz. Urz. MKiS Nr 10, poz. 31) oraz zarządzeniem Nr 46 Ministra Kultury z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz. Urz. MK Nr 18, poz. 60),
     2. zarządzenie Nr 54 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu (Dz. Urz. MKiS Nr 6, poz. 25) zm. zarządzeniem Nr 13 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 maja 1996 r. (Dz. Urz. MKiS r. 3, poz. 18), zarządzeniem Nr 22 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 14 września 1998 r. (Dz. Urz. MKiS Nr 10, poz. 33) oraz zarządzeniem Nr 47 Ministra Kultury z dnia 20 grudnia 2001 r. (Dz. Urz. MK Nr 18, poz. 61).

     §10.

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.